Auteur: Werkgroep Kind in azc (page 1 of 3)

Initiatiefwetsvoorstel PvdA en Groenlinks: het belang van het kind en asielzoekerskinderen

19 september 2016 – De PvdA en Groenlinks hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarbij het belang van het kind beter gewaarborgd wordt in de asielprocedure. In de huidige situatie wordt naar de veiligheid voor een volwassene in het land van herkomst gekeken bij het verstrekken van een verblijfsvergunning. Het belang van kinderen wordt niet meegenomen, kinderen hebben een afgeleid belang. Dit is opmerkelijk omdat kinderen – los van hun ouders – een eigen belang kunnen hebben om in Nederland te blijven. In het initiatiefvoorstel staat dat de belangen van het kind een zelfstandige grond worden op basis waarvan een verblijfsvergunning dient te worden toegekend, indien die belangen ernstig worden bedreigd.

Voorstel SP opvang 750 alleenstaande kinderen uit Calais

18 september 2016 – De SP onderzoekt of er steun is in de Tweede Kamer voor hun voorstel om 750 alleenstaande kinderen uit Calais op te vangen in Nederland. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen wil dit op dezelfde manier aanpakken als het voorstel om 750 alleenstaande vluchtelingen uit Italiaanse en Griekse asielzoekerskampen in Nederland op te vangen.

Ik ben Miran

13 september 2016 – Op 13 september is in Breda het kinderboek ‘Ik Ben Miran’ gepresenteerd. Dit kinderboek is geschreven door Marieke Samson. Het kinderboek vertelt het verhaal van kinderen die in asielzoekerscentra wonen, en wat het betekent om een asielzoeker te zijn. De schrijfster heeft bij het schrijven van het boek gesproken met kinderen die in asielzoekerscentra wonen. Luister naar een uitgebreide radiobespreking bij NPO Radio 1. Zie ook het bericht van de IND.

Oproep SP/D66/Groenlinks/ChristenUnie opvang 750 alleenstaande minderjarige vluchtelingen

8 september 2016 – SP/D66/Groenlinks/ChristenUnie hebben een gezamenlijk oproep gedaan aan de regering om voor het einde van het jaar 750 alleenstaande minderjarige vluchtelingen – die in Italiaanse en Griekse opvangcentra verblijven – op te vangen in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff heeft toegezegd dat hij zal bekijken of hij alleenstaande vluchtelingen – uit de Italiaanse en Griekse opvanglocaties kan halen en – in Nederland kan opvangen.

Een record aantal kinderen is op de vlucht

7 september 2016 – Op 7 september 2016 heeft Unicef het rapport ‘Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children‘ gepubliceerd. Het rapport schetst een alomvattend beeld over de situatie waar vluchtelingen- en migrantenkinderen zich in bevinden. Het rapport laat onder andere zien hoeveel kinderen er op de vlucht zijn, waar deze kinderen vandaan komen, waar zij naar toe gaan, en aan welke gevaren deze kinderen blootgesteld worden. Unicef concludeert dat het aantal kinderen die op de vlucht zijn voor armoede en oorlog de laatste jaren enorm toeneemt. Wereldwijd zijn er op dit moment ongeveer 50 miljoen kinderen ontheemd. In vergelijking met 2014 is het aantal kinderen die op de vlucht zijn drie keer zo hoog. Ongeveer de helft van alle vluchtelingen is kind. Kinderen die op de vlucht zijn, zijn enorm kwetsbaar. Een groot aantal rechten die deze kinderen hebben op grond van het VN-kinderrechtenverdrag kunnen zij niet uitoefenen.

Quick scan gezondsheidszorg

19 juli 2016 – Kinderen zijn kinderen en ze hebben allemaal dezelfde rechten. Dat geldt ook voor de toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdzorg voor kinderen in asielzoekerscentra. Toch is de (toegang tot) deze zorg in Nederland anders georganiseerd voor deze kinderen dan voor hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Omdat het zo complex georganiseerd is, is het lastig om aan te geven in welke mate de toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdzorg voor kinderen in azc’s goed geregeld is. Daarom heeft de Werkgroep Kind in azc een quick scan laten uitvoeren.
Uit de quickscan komt opnieuw naar voren dat de vele verhuizingen van de kinderen tussen de verschillende opvanglocaties een ernstig belemmerende factor vormen voor de toegang tot en de continuïteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg. Daarnaast valt op hoe onduidelijk de toegang tot de gezondheids- en jeugdzorg voor deze kinderen geregeld is (zoals waar zij naar toe kunnen en wie verantwoordelijk is), zelfs als je je er terdege in verdiept. De Werkgroep denkt dat het voor deze kwetsbare groep kinderen en hun ouders lastig is om hun weg te vinden naar de zorg die zij nodig hebben.

Kijk mij eens! Foto-tentoonstelling in Stadhuis Den Haag

15 juni 2016 – Op vrijdag 17 juni om 17 uur opent burgemeester Jozias van Aartsen de UNICEF-expositie ‘Kijk mij eens!’ in het Haagse stadhuis (Atrium). Hierin vertellen 26 gevluchte kinderen hun verhaal in foto’s die ze maakten van hun leven in een Nederlands asielzoekerscentrum. Ze maakten er zelf onderschriften bij en vertelden hun verhaal.
De tentoonstelling loopt van 13 tot 27 juni en is vrij toegankelijk op de tijden dat het Atrium geopend is. Bij de tentoostelling hoort het fotoboek ‘Kijk mij eens! Gevluchte kinderen in Nederland’. De papieren versie kunt u bestellen bij UNICEF. Meer informatie.

Werkgroep Kind in azc presenteert ‘Zó kan het ook!’

24 mei 2016 – In haar advies ‘Zó kan het ook!’ presenteert de Werkgroep Kind in azc vijf noodzakelijke verbeterrichtingen voor de huidige asielprocedure en -opvang waardoor deze beter gaat stroken met kinderrechten. De vijf stappen zijn aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Dijkhoff van asielbeleid gestuurd zodat ze besproken kunnen worden tijdens een algemeen overleg over asielbeleid. Het advies maakt in beeld en woord duidelijk dat het beter moet en kan. Betrokkenen, deskundigen en kinderen worden uitgenodigd om mee te denken over verbeteringen van de asielopvang.

Gratis e-learning voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen in primair onderwijs

12 februari 2016 – Augeo ondersteunt leerkrachten van vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs met de gratis online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’.
Met deze online cursus komt op een toegankelijke manier basiskennis beschikbaar over chronische stress en de manier waarop leerkrachten, binnen zowel nieuwkomers- als reguliere scholen, kunnen bijdragen aan de veerkracht van kinderen na ingrijpende levenservaringen. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met onder andere Pharos en Centrum’45. Het LOWAN heeft op onderdelen bijgedragen aan de inhoud. Aan de cursus werkten ook jong volwassenen mee die als kind naar Nederland vluchtten en een ouder die met haar kinderen naar Nederland vluchtte. Zij vertellen in de cursus over hun ervaringen op en met school.
De eerste reacties van leerkrachten die de cursus volgden zijn zeer positief. De inhoud van de cursus sluit goed aan bij de dagelijkse werkpraktijk en men voelt zich beter toegerust niet alleen om met gevluchte kinderen om te gaan maar evenzeer voor kinderen die andere stressvolle gebeurtenissen meemaken. Meer informatie en aanmelding.

Mensenrechten in (tijdelijke) opvanglocaties voor asielzoekers en vluchtelingen

8 december 2015 – Het College voor de Rechten van de Mens bracht op 8 december advies uit over de situatie van asielzoekers, waaronder asielzoekerskinderen: ‘Mensenrechten in (tijdelijke) opvanglocaties voor asielzoekers en vluchtelingen’.
Hierin vraagt het College aandacht voor de vele verhuizingen en pleit voor kleinschalige opvang die geschikt is voor kinderen en waar kinderen langere tijd kunnen verblijven. Daarnaast moet het onderwijs zo snel mogelijk geregeld worden. Een belangrijke aanbeveling betreft de asielaanvraag en verzoeken tot gezinshereniging. Het College vindt dat kinderen hierbij prioriteit moeten krijgen.

« Oudere berichten

© 2024 Kind in azc

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑