Categorie: Nieuws (page 3 of 9)

COVID-19 informatie in 26 talen

Het IOM heeft informatie over COVID-19 in 26 talen beschikbaar gesteld. De brochure vind je hier.

Werkgroep Kind in azc vraagt staatssecretaris om kindvriendelijke noodopvangopvang tijdens Coronamaatregelen

Nederland beleeft met de bestrijding van het Coronavirus lastige tijden. Het kabinet moet ongekende maatregelen nemen. Maatregelen die alle mensen in Nederland raken. Jong, oud, mensen met een sterke gezondheid of een zwakkere gezondheid, mensen met of zonder een verblijfsvergunning. De Werkgroep Kind in azc begrijpt dat de staatssecretaris, als verantwoordelijke voor het asiel- en vreemdelingenbeleid, in deze situatie moeilijke besluiten moet nemen om mensen tegen het Coronavirus te beschermen. 

De vluchtelingen- en migrantenkinderen die zich nu melden in Ter Apel zijn extra kwetsbaar. Velen van hen hebben traumatische ervaringen opgedaan in hun land van herkomst en tijdens hun vlucht. Daarnaast verkeren ze in onzekerheid over hun toekomst én lopen ze nu ook nog extra risico op gezondheidsproblemen door het Coronavirus. Daarom is het juist NU van groot belang deze kinderen te helpen, kindvriendelijke opvang te bieden en te garanderen dat zij toegang hebben tot medische zorg.

Lees hier de oproep die wij de staatssecretaris gisteren (19 maart) stuurden.

Eerder schreef Vluchtelingenwerk Nederland al een brief aan staatssecretaris Broekers-Knol. Deze vind je hier.

Ook in andere Europese landen vragen coalities aandacht voor deze extra kwetsbare groep.

Tijd voor nieuw onderzoek naar kinderen in azc’s!

Het COA en de Werkgroep Kind in azc slaan opnieuw de handen ineen om aan kinderen en ouders te vragen hoe hun leven is op het azc.

Helen Schuurmans (links) en Joeri Kapteijns (rechts)

In 2018 werkten beide organisaties al samen aan een groot onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in azc’s.

Hier kwamen toen 92 aanbevelingen uit. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat de privacy van gezinnen verbeterd kan worden door niet meerdere gezinnen bij elkaar te plaatsen. Ook bleek dat er behoefte was aan informatie, meer sportieve en creatieve activiteiten én kon er veel verbeterd worden aan het gevoel van veiligheid.

Hoewel het COA voortvarend aan de slag is gegaan met de aanbevelingen, krijgt de Werkgroep Kind in azc toch signalen dat er nog veel schort aan de leefomstandigheden. Dus tijd om, twee jaar na het uitkomen van het eerste onderzoek, te monitoren hoe het nu staat met de leefomstandigheden van kinderen in azc’s.

Gisteren tekenden Joeri Kapteijns, bestuurslid van het COA, en Helen Schuurmans, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc, daarom een intentieverklaring voor een hernieuwde samenwerking. Na de zomer starten zij op 4 locaties een monitor naar de leefomstandigheden van kinderen in azc’s om te onderzoeken of deze nu wél voldoen aan het Kinderrechtenverdrag.  Professionals, ouders, maar vooral ook kinderen zelf zullen aan het woord komen. De resultaten worden rond april 2021 verwacht.

Stop verhuizen van kinderen in azc’s nu! niet pas vanaf 2024…

Brief van Werkgroep Kind in azc t.b.v. AO 13 februari TK Asiel en Migratie: Flexibilisering opvang

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Asiel en Migratie,

U spreekt tijdens het Algemeen Overleg (AO) van 13 februari met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het Programma Flexibilisering Asielketen. In het regeerakkoord staat dat de regering met dit Programma onder andere het volgende beoogt:  

“Het aantal verhuisbewegingen wordt door deze integrale opzet tot een minimum beperkt, zeker waar het schoolgaande kinderen betreft, van hen wordt in principe niet verlangd elders binnen Nederland te verhuizen.”

De Werkgroep Kind in azc maakt zich zorgen over de vraag of de regering binnen een redelijke termijn aan deze toezegging kan voldoen.  De Werkgroep Kind in azc concludeert op basis van de brief van de staatssecretaris dat het aantal verhuisbewegingen op zijn vroegst pas in 2024 zal verminderen. Het is niet duidelijk of het aantal verhuizingen tot die tijd ook al beperkt wordt en zo ja, op welke manier.

De Werkgroep vindt dit met name zorgelijk omdat het momenteel alarmerende signalen ontvangt over het aantal keer dat kinderen gedwongen moeten verhuizen. 

Het verhuizen is zeer schadelijk: door de onrust en instabiliteit die het met zich meebrengt ontwikkelen kinderen hechtingsproblemen, psychische en psychosomatische stoornissen, zoals angst- geheugen- en slaapstoornissen, en is er een gevoel van onveiligheid.2 Bovendien maken de vele verhuizingen het voor kinderen moeilijk om hun draai te vinden in Nederland en vrienden te maken, kortom kind te kunnen zijn. Daarnaast wordt de continuïteit van onderwijs en eventuele medische zorg door de verhuizingen onderbroken.  

Wij roepen u daarom op om de staatssecretaris te vragen het stoppen van de verhuizingen van kinderen serieus te nemen en de afspraken uit het regeerakkoord na te komen alsmede opvolging te geven aan  de motie Voordewind van 14 februari 2017. 

Wat gaat de staatssecretaris nu doen om het verhuizen van de 7.522 kinderen die nu in de centrale opvang verblijven te stoppen?

lees de volledige brief  

Een jaarkalender voor de staatssecretaris: tijd voor actie, zodat de leefomstandigheden van kinderen in azc’s verbeteren!

De Werkgroep biedt de staatssecretaris de kalender aan
© UNICEF

Vaak verhuizen, geen privacy, te weinig hulp bij traumatische ervaringen: de opvang van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet niet aan de normen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Terwijl deze kinderen al zóveel hebben meegemaakt! Het leven van kinderen in asielzoekerscentra kan en moet beter: dat is de conclusie van het onderzoeksrapportLeefomstandigheden van kinderen in azc’s’ van de Werkgroep Kind in azc en het COA.

Om de situatie voor kinderen in azc’s te verbeteren is er actie vanuit de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid nodig. Daarom heeft de Werkgroep kind in azc de staatssecretaris vandaag tijdens het kennismakingsgesprek met de Werkgroep een jaarkalender cadeau gegeven.

Iedere maand wordt er stil gestaan bij een concrete aanbeveling om de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren en wordt uitgelegd waarom het belangrijk is dat dit aangepakt wordt.

De kalender geeft iedere maand aanbevelingen
© UNICEF

Het is niet toevallig dat de Werkgroep voor een kalender gekozen heeft; een kalender gaat over tijd. Voor kinderen is de tijd die zij in een azc doorbrengen vaak een groot deel van hun jeugd. Hun woonlocatie heeft veel invloed op hun welzijn en de wijze waarop zij opgroeien.

Tijd speelt ook een rol bij het opvolgen van de aanbevelingen. Per 1 januari 2020 zitten er meer dan 7.000 kinderen in een azc. Voor hen is het belangrijk dat er snel actie ondernomen wordt om de leefomstandigheden te verbeteren, want de klok tikt door. Te beginnen in januari met zorgen dat ieder gezin een eigen woonruimte heeft, zodat gezinnen een normaal gezinsleven kunnen lijden.

In 2020 kan de staatssecretaris door deze kalender elke maand controleren of ze op koers ligt met het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in azc’s.

Brief Werkgroep Kind in azc t.b.v. het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid op 7 november 2019

Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft t.b.v. het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 7 november een maatregelentabel naar de Kamer gestuurd, met een overzicht van de opvolging van de aanbevelingen uit het onafhankelijke onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in azc’s, in opdracht van de Werkgroep Kind in azc en het COA.

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de Werkgroep Kind in azc een reactie gestuurd op de maatregelentabel van de staatssecretaris. In deze brief vraagt de Werkgroep de Leden van de vaste Kamercommissie Asiel en Migratie aan om kritisch te kijken naar de maatregelentabel en de staatssecretaris te vragen het stoppen van het verhuizen van kinderen serieus te nemen. De gehele brief kunt u hier vinden.


Onderzoek naar zelfstandige asielmotieven bij meereizende kinderen van start

© VluchtelingenWerk Nederland

In het project Time4You maken we ons sterk voor de rechtspositie van meereizende kinderen in de asielprocedure. We bieden kinderen en hun ouders gerichte juridische begeleiding en brengen samen met hen de asielmotieven van de kinderen in kaart. Vervolgens onderzoeken we op welke manier we deze informatie in de asielprocedure kunnen inbrengen. Na het eerste jaar vonden we het tijd om uit te zoeken wat deze inspanningen tot nog toe hebben opgeleverd. Daarom zijn we deze zomer gestart met een onderzoek.

Asielmotieven in kaart

In dit onderzoek brengen wij in kaart welke vluchtredenen wij voor de deelnemende kinderen hebben geregistreerd. We analyseren en categoriseren deze signalen en bepalen in hoeverre sprake is van een zelfstandig asielmotief”, legt Evelien Flikweert uit, stagiaire op het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk. “Bij zelfstandige asielmotieven gaat het onder andere om een risico op besnijdenis, rekrutering in de gewapende strijd of gedwongen uithuwelijking”, vult Dominique Ouwerkerk aan, ook stagiaire op het Landelijk Bureau. Inmiddels zijn van de eerste 230 kinderen de asielmotieven in kaart gebracht en de resultaten zijn veelbelovend. “Wat mij zelf vooral opvalt is dat er meer zelfstandige asielmotieven bij deze kinderen zijn dan ik verwacht had. Tijdens mijn studie heb ik eigenlijk weinig tot niet stil gestaan bij de rol van kinderen in de asielprocedure, maar ik zie aan de resultaten dat deze rol groter is dan ik verwacht had”, vertelt Evelien.

Stem aan kinderen geven

Na de analyse van onze eigen signaleringen bepalen we aan de hand van een dossieranalyse of en op welke manier de vluchtredenen in de asielprocedure tot uiting komen. “Daarbij zien we nog steeds dat het vaak voorkomt dat kinderen tijdens de asielprocedure naar de achtergrond verdwijnen, terwijl de resultaten van ons onderzoek juist uitwijzen dat het belangrijk is om naar hun verhalen te luisteren”, stelt Dominique. “Daarom vind ik dit onderzoek ook zo belangrijk”, vult Evelien aan. “Met dit onderzoek kunnen wij een stem geven aan kinderen die soms niet gehoord worden”.

Vervolg

De komende maanden zetten we dit onderzoek door en werken we toe naar een expertmeeting in 2020. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de eindresultaten presenteren aan partijen die betrokken zijn bij de asielprocedure. Daarbij zullen we onder andere terugkijken naar de aanbevelingen die twee jaar geleden zijn opgesteld tijdens een soortgelijk expertmeeting met als doel de rechtspositie van meereizende kinderen te verbeteren. “Met ons onderzoek kunnen we ook de status van deze aanbevelingen monitoren, welke acties nog ondernomen moeten worden en welke acties wellicht al resultaat hebben opgeleverd”, vertelt Evelien. Op basis van onze conclusies willen we gezamenlijk vervolgstappen bepalen, zodat alle betrokkenen zich na de expertmeeting nog sterker maken voor meereizende kinderen.

De gehele nieuwsbrief vluchtelingkinderen van VluchtelingWerk Nederland is hier te vinden.

JOP


JOP is de Jong Protestantse afdeling die zich bezighoudt met het jeugdwerk van Kerk in Actie. JOP is er voor álle kinderen in Nederland.

Op de website van JOP staan een paar inspirerende en kant en klare programma’s om kinderen en jongeren in Nederland beter te betrekken bij leeftijdsgenoten die in azc’s wonen. Zo kunnen ze over elkaar leren en meer betrokken raken in elkaars levens.

Muzikale uitwisseling met gevluchte kinderen :

Een voorbeeld van wat JOP kan betekenen voor kinderen in asielzoekerscentra: in Tuindorp (Utrecht) heeft er een muzikale uitwisseling tussen de (kerkelijke) jongerengroep en jongeren van het azc plaatsgevonden. Dit alles was in samenwerking met De Vrolijkheid. Lees hier meer.

Leven in een azc:

Voor kinderen op reguliere basisscholen is er een kennismakingsprogramma beschikbaar waarbij ze kunnen leren over hoe het is om te leven in een azc. Er wordt hierbij gebruik van media en ze schrijven ook een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Iedereen mag zich welkom heten op de website van JOP!

Bekijk ook de vernieuwde actiepagina van Kerk in Actie over kinderen in azc’s.

Toegang tot onderwijs en voorschoolse opvang lang niet op alle locaties vanzelfsprekend

Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks heeft op 7 juni schriftelijk Kamervragen gesteld aan de Minister van voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob, over onderwijs en leerlingenvervoer aan vluchtelingenkinderen. Het antwoord van de Minister op deze vragen lees je hier.

De Werkgroep Kind in azc is blij te lezen dat de minister met het COA en VNG in gesprek gaat over de toegang tot voorschoolse educatie van peuters in de asielopvang en dat er onderzoek zal worden gedaan naar het aanbod hiervan.

Het is namelijk een van de aanbevelingen uit ons onderzoek ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties‘ uit 2018 om de toegang tot onderwijs te verbeteren en de doorstroom tot regulier onderwijs te bespoedigen. Het organiseren van voorschoolse opvang is hierbij van groot belang, omdat kinderen in de asielopvang hiermee hun taalachterstand kunnen wegwerken.

Maar de verhuizingen bemoeilijken voortdurend de schoolloopbaan van deze kinderen. En naast de overgang van scholen die ze al meemaken (zoals van azc-school naar reguliere school bijvoorbeeld) is er nu ook een extra verhuizing van pre-pol naar pol locatie bijgekomen.

Signalen die de Werkgroep Kind in azc heeft ontvangen over het ontbreken van passend leerlingenvervoer vanaf het azc naar school belemmert kinderen ook om naar school te gaan. Niet alle scholen liggen op fietsafstand van een azc.

Het is verontrustend dat er door het Ministerie niet wordt bijgehouden hoeveel kinderen in de asielopvang niet naar school gaan.

Daarom vraagt de Werkgroep Kind in azc zich af of de toegang tot onderwijs in alle asielopvang locaties voldoende is. Nu de scholen weer begonnen zijn roepen wij daarom op om signalen hierover aan ons te melden!


Wist u dat het de wettelijke taak is van de Gemeenten om voorschoolse opvang te creëren voor peuters met een (risico op een) taalachterstand? Gemeenten bepalen zelf welke kinderen in aanmerking komen, maar officieel vallen kinderen in de asielopvang ook onder deze doelgroep. Ben je contactpersoon kind bij het COA? Neem hier dan contact over op met de desbetreffende gemeente!


Meer weten? Lees hier verder over het recht op onderwijs voor kinderen in de asielopvang, een artikel van Defence for Children.

Prijs voor alle kinderen
van het Kinderpardon

Boris van der Ham (voorzitter Humanistisch Verbond), Taco Ruighaver (Stichting de
rolijkheid) , Sinan Can, Nemr en Van Praagprijs-juryvoorzitter Andrée van Es
© Mag het Licht Aan Festival

Op 7 juli ontving Sinan Can de ‘Van Praagprijs’. Deze oeuvreprijs reikt het Humanistisch Verbond elke twee jaar uit aan iemand die de samenleving op ‘onorthodoxe en vernieuwende wijze’ medemenselijker maakt. Maar Sinan Can mocht ook zelf een prijs uitreiken: de aanmoedigingsprijs.

Deze wilde hij graag geven aan de ongeveer 600 kinderen die onder het laatste Kinderpardon vallen. Liefst zou hij ze allemaal op het podium vragen, een knuffel geven en een geldbedrag willen toestoppen. Maar wie zijn dat allemaal? Waar vinden we ze? Dat was niet te doen, al hadden we het graag gewild.

Sinan Can wil met deze prijs de kinderen aanmoedigen omdat “zij hier nu eindelijk in alle rust een toekomst kunnen opbouwen en hun potentieel kunnen ontwikkelen.”

Daarom nam Nemr -een 9 jarige jongen van Iraakse afkomst, geboren in een azc in Nederland, en inmiddels het gezicht van deze groep kinderen geworden- samen met Stichting de Vrolijkheid deze ‘Aanmoedigingsprijs’ in ontvangst voor alle kinderen die onder het laatste Kinderpardon vallen. Een prachtig gebaar naar alle kinderen, jongeren, medewerkers, vrijwilligers en kunstenaars die wekelijks in het azc samen aan mooie projecten werken!

Meer lezen over deze prijs? Lees hier meer: Mag Het Licht Aan Festival en de Gelderlander .

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2024 Kind in azc

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑