In Nederland verblijven jaarlijks ruim 10.000 kinderen (met hun ouders) in asielzoekerscentra of andere vormen van asielopvang. Zij brengen een deel van hun jeugd door in een azc. Deze kinderen hebben – net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten – recht op een veilige gezinssituatie, een veilige leefomgeving, goede gezondheidszorg, goed onderwijs en adequate hulpverlening als er problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden.

Rapport ‘Kind in het centrum’
In 2009 is het onderzoeksrapport ‘Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra’ gepubliceerd door UNICEF Nederland, in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Uit dat rapport bleek dat de opvang van kinderen (en gezinnen) die in Nederland asiel aanvragen niet overeenstemt met de eisen die het Kinderrechtenverdrag stelt.

Sinds de publicatie van het rapport zijn er op enkele gebieden verbeteringen doorgevoerd. Maar op veel terreinen voldoet de situatie nog niet. Onder andere op het gebied van (sociale) veiligheid, stabiliteit en continuïteit in woon- en leefsituatie, toegang tot onderwijs, informatievoorziening, gezondheidszorg, psychische hulp/begeleiding en recreatie zijn de geconstateerde knelpunten nog niet verholpen. lees het rapport

Afbeeldingsresultaat voor kind in het centrumnaamloos

Samenvatting rapport                     volledig rapport

Missie Werkgroep Kind in azc
De Werkgroep Kind in azc is opgericht in 2010 en stelt zich tot doel om – via beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, onderzoek, kennisverspreiding en concrete verbetervoorstellen – de situatie van kinderen (en gezinnen) in azc’s te verbeteren.

De werkgroep heeft de volgende samenstelling:

  • Martine Goeman (Defence for Children)
  • Vanessa Grée (Save The Children Nederland)
  • Karel Jungheim (Kerk in Actie)
  • Helen Schuurmans (UNICEF Nederland)
  • Ariane den Uyl (VluchtelingenWerk Nederland)
  • Ernst Suur (War Child)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep: